Merače tepla

Spolčnosť Sontex je výrobcom mechanických ako aj fluidikových meračov tepla.

Statické merače tepla

Batériovo alebo sieťovo napájané merače tepla a chladu Superstatic sú unikátne merače, ktoré využívajú statický princíp merania, to znamená že meracie časti neobsahujú žiadne pohyblivé časti. Merače sú dostupné pre široké pásmo prietokov a sú používané od technologického zabezpečenia budov, automatizácie až po meranie v diaľkových rozvodoch tepla. Princíp merania prostredníctvom oscilátora znamená, že jediná pohyblivá vec v merači ja kvapalina cez neho prúdiaca. Tá preteká cez oscilátor, ktorý vytvára elektrické impulzy, ktoré sú vyhodnocované výpočtovou jednotkou merača. Toto riešenie garantuje precíznosť a stabilitu merania aj pri inštaláciách so zlou kvalitou vody. Princíp merania prostredníctvom oscilátora bol vyvinutý v NASA a zdokonalený spoločnosťou Sontex pre účely merania.

Superstatic 749

749-3daNový fluidikový oscilačný merač Superstatic 749 je perfektným doplnkom k úspešne uvedenému Superstaticu 449, ktorý sa teší veľkej obľube.
Superstatic 749 je ešte kompaktnejší a bezproblémovo zapadá do produktového portfólia Superstaticu. Superstatic 749 je fluidikový oscilačný merač a je navrhnutý pre menej komplexné aplikácie so statickými meračmi tepla a chladu, kde nie sú vyžadované komplexné funkcie známe zo Superstaticu 440 a Superstaticu 449.
Superstatic 749 používa fluidikový oscilačný princíp používaný spoločnosťou Sontex pre merače tepla. Známy je svojimi presvedčivými výhodami pokiaľ ide o stabilitu a presnosť merania, ktoré boli niekoľko násobne potvrdené nemeckým testovacím programom AGFW pre merače tepla.
Vďaka viacerým možnostiam odpočtu môže byť Superstatic 749 jednoducho integrovaný do jestvujúcich systémov riadenia budov alebo do Smart Metering prostredia. Dva dodatočné pulzné vstupy môžu byť použité napríklad na odčítavanie meradiel studenej a teplej vody cez Superstatic 749 a dosiahnuť tak vyššiu integrovanosť systému. Superstatic 749 je dostupný pre prietoky qp 0,6; qp 1,5 a qp 2,5 v stavebných dĺžkach 110 mm, 130 mm a 190 mm.

Funkcie

 • Meranie tepla, meranie chladu alebo kombinované meranie tepla/chladu
 • Fluidíkový merač MID triedy 2
 • Prietok qp 0,6; qp 1,5; qp 2,5 m3/h
 • Priemer teplotného snímača ∅ 5 mm a ∅5,2 mm
 • Odnímateľné počítadlo, úroveň ochrany IP65
 • Veľký LCD display s možnosťou zobrazenia 8 číslic
 • 2 impulzné vstupy pre všetky verzie
 • Merací cyklus ≥ 10 s
 • OMS kompatibilné
 • Komunikácia: M-Bus rádio, Supercom rádio, M-Bus, 2 impulzné výstupy, optické rozhranie
 • Napájanie štandardne cez M-Bus linku
 • 18 mesačných hodnôt
 • Životnosť batérie 6+1 rok alebo 12+1 rok

Superstatic 789

superstatic-789-3-3d-a-rtVyrobený z kompozitu, nový Sontex Superstatic 789 je robustný a ľahký kompaktný merač tepla/chladu. Jeho výhodou je presné a spoľahlivé meranie tepla vďaka statickému princípu merania.
Všetky výhody a vlastnosti fluidikového oscilátora boli integrované do kompaktného tela pre prietoky qp 1,5 – 2,5 m3/h. Napriek tomu že váha merača bola znížená o polovicu, merač je mechanicky odolný a zachováva sa svoj tvar aj napriek teplotným rozdielom.
Vďaka novým technológiam je prietokomerná časť vhodná aj pre zmesi glykolu.

Vlastnosti

 • permanentná detekcia prietoku
 • žiadne pohyblivé časti
 • necitlivé na nečistoty
 • kombinovaný merač tepla a chladu
 • odnímateľný integrátor s ochranou IP65
 • prietokomerná časť s ochranou IP68
 • dva impulzné vstupy
 • dva impulzné výstupu
 • živnosť batérie 6+1 alebo 12+1 rok
 • možnosť komunikácie:
  o obojsmerné rádio Sontex
  o OMS Wireless M-Bus
  o M-Bus

Mechanické merače tepla

Sontex 739

739-3da-msNový kompaktný merač tepla Supercal 739 je nasledovníkom veľmi úspešného modelu Supercal 539. Firma Sontex nielen celkovo vylepšila nový Supercal 739 ale tiež pridala veľa nových funkcii a rôznych verzií. Excelentný pomer ceny a výkonu tak bol znova vylepšený.
Supercal 739 je kompaktným meračom tepla slúžiacim nielen na meranie tepla ale aj chladu. Je možné ho použiť na široké spektrum aplikácii v domácej automatizácii a môže byť jednoducho integrovaný do systémov riadenia budov alebo Smart Metering prostredí vďaka viacerým možnostiam odpočtu. Dva dodatočné pulzné vstupy môžu slúžiť na odčítavanie meradiel studenej a teplej vody. Tak je možné prostredníctvom Supercalu 739 skompletovať systém.
Supercal 739 je dosupný s jednovtokovým alebo viacvtokovým kapsľovým prietokome- rom DN15 a DN20 pre prietoky qp 0,6; qp 1,5 a qp 2,5.

Funkcie

 • Merač tepla, merač chladu alebo kombinovaný merač teplo/chlad
 • Jeden senzor prietoku, koaxiálny senzor prietoku pre G2” a M77x1,5 pripojením
 • Prietoky: qp 0,6; qp 1,5; qp 2,5 m3/h
 • Priemer snímača teploty ∅ 5 mm a ∅5,2 mm
 • Odnímateľné počítadlo, úroveň ochrany IP65
 • Veľký LCD display s 8 číslicami
 • 2 impulzné vstupy pre všetky verzie
 • Merací cyklus ≥ 10 s
 • OMS kompatibilné
 • Komunikácia: M-Bus rádio, Supercom rádio, M-Bus, 2 impulzné výstupy, optické rozhranie
 • Napájanie cez M-Bus linku
 • 18 mesačných hodnôt
 • Životnosť batérie 6+1 rok alebo 12+1 rok

Na stiahnutie

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Návod na montáž: Kompaktný merač tepla SUPERCAL 539
Prospekt: SUPERCAL 739
Prospekt: SUPERCAL 749
Cenník mechanických meračov tepla a ich častí
Cenník fluidikových meračov tepla

Certifikáty

Certifikát SMU zodpovedného zástupcu registrovanej osoby na činnosť opravy montáž vodomerov a meračov tepla
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik o regiatrácii na opravy a montáž vodomerov a meračov tepla a montáž plynomerov