Všeobecne

Spoločnosť Rumit Slovakia spol. s r.o. poskytuje komplenté riešenia pre prenos a spracovanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov ako aj akéhokoľvek iného meradla disponujúceho impulznými výstupmi. Naša ponuka nie je tvorená len rádiovými komponentami ale našim zákazníkom poskytujeme aj software na zber a spracovanie údajov.

Naša ponuka sa skladá z rádiových komponentov švajčiarskej spoločnosti SONTEX a je dostupná v dvoch základných technologickćyh riešeniach, systémom pochôdzkového odpočtu (walk-by) alebo systémom odpočtu prostredníctvom fixných rádiových centrál inštalovaných v objektoch.

Rádiový systém Sontex

Rádiový systém Supercom je obojsmerný komunikačný systém vyvinutý švajćiarskou spoločnosťou Sontex. Hlavnou výhodou obojsmerného komunikačného systému je, že jednotlivé merače vysielajú rádiový signál len v prípade že sú oslovené. Toto riešenie zabraňuje vzniku elektronického smogu ako aj rušeniu komunikácie. Výhodou daného riešenia je aj možnosť konfigurácie jednotlivých komponentov prostredníctvom rádiovej komunikácie.

Komunikácia prebieha na rádiovej frekvencii 433Mhz prostredníctvom súkromného rádiového protokolu vyvinutého spoločnosťou Sontex.

Zmena z pochôdzkového technologického riešenia odpočtov na systém odpočtu meračov prostredníctvom fixných centrál je možná kedykoľvek bez akýchkoľvek obmedzení.

Zariadenia podporujúce diaľkový zber dát

 • Elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, Sontex 556
 • Kompaktné merače tepla, Supercal 739, Superstatic 449 / 749
 • Merače tepla, Superstatic 440
 • Kalorimetrické počítadlo, Supercal 531
 • Rádio moduly na vodomery, Supercom 581 (Wehrle Modularis) a Supercom 580 (Elster)
 • Impulzný adaptér Supercom 541 (na zber dát z elektromerov, plynomerov alebo iných zariadení s impulzným výstupom)

 

Možnosti odpočtov

Pochôdzkový (walk-by) zber údajov

sontex-supercom-schema-zberu-dat-pochodzkovym-systemom-pomocou-radiomode
Pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber údajov je k dispozícii pochôdzkový odpočet údajov. Rádiový modem Supercom 636 je prepojený bezdrôtovo, prostredníctvom technológie Bluetooth, so smartphoneom, tabletom alebo počítačom. Ten je vybavený softwareom Tools Supercom. Prostredníctvom tohto programu je možné nielen odčítavať hodnoty z jednotlivých zariadení ale ich aj konfigurovať.

Tools Supercom

Tools Supercom je software umožňujúci odpočet a konfiguráciu meračov pomocou rádiomodemu Supercom 636.

Hlavné črty:

 • kompatibilný s Windows 7/8
 • slúži na odpočty ako aj konfiguráciu meračov
 • možno ovládať dotykovo aj myšou
 • robustné a jednoduché používateľské rozhranie
 • komunikácia s modemom prostredníctvom Bluetooth alebo USB rozhrania

 

 

Fixný zber údajov

schema-zapojenia
Nová rádiová centrala Supercom 646 s GPRS alebo M-Bus modulom a nový repeater (opakovač) Supercom 656 R sú logickým ktorkom pre ingráciu meračov do prostredia inteligentného merania. S menovanými zariadeniami je možné vytvoriť rôzne autonómne riešenia. Od možnosti vykonať odpočty diaľkovo, z pohodlia kancelárie až po plne automatizované aplikácie.

Fixný zber údajov umožňuje zvyšovať efektivitu, a teda znižovať náklady, pri malých ako aj rozsiahlych inštaláciach ale hlavne inštaláciaho ktoré sú ďaleko od odpočtového strediska. Znižujú sa dopravné náklady a náklady na odpočty.

Pri rozsiahlych inštaláciach je dôležitým prvkom repeater Supercom 656 R. Ten umožňuje rozširovanie rádiového signálu centrály. Repeater môže byť kaskádovito zapojený až 6 krát v rade a centála umožnuje zapojenie niekoľkých radov repeatrov. Týmto spôsobom je možné odčítavať rozsiahle inštalácie s použitím len jednej centrály.

Rádiová centrála nemusí komunikovať len prostredníctvom GPRS siete, ale môže byť vybavená aj M-Bus modulom. V tomto prípade je centrála zapojená do jestvujúcej M-Bus siete, ktorú rozširuje o možnosť rádiových odpočtov.

 

Výhody diaľkového zberu údajov

 • dáta sú dostupné rýchlo, bezpečne a môžu byť odčítavané individuálne
 • pri odpočte dát nie je nutný vstup do objektu
 • pri odpočtoch nie je nutná súčinnosť majiteľa (ne)bytového priestoru
 • prenášané sú aj informácie o manipulácii, ovplyvňovaní merača
 • znižovanie nákladov na odpočty
 • skracovanie času potrebného na vykonanie odpočtov
 • možnosť rádiovej konfigurácie
 • zmena z pochôdzkovej metódy odpočtov na fixnú metódu je možná kedykoľvek, bez akýchkoľvek obmedzení, platí aj opačne

 

Technické informácie o rádiovom systéme SUPERCOM

 • frekvencia: 433,82 MHz
 • výkon: 10 mW
 • technológia: frekvenčné pásmo FM
 • mód: FSK, obojsmerný
 • formát výstupu: XML

Supercom 646

646-3d-freigestellt

Základné informácie

Rádiová centrála Supercom 646 je prvok fixného odpočtového systému, ktorý je pevne inštalovaný a komunikuje s rádiovými meračmi spoločnosti Sontex prostredníctvom obojsmerného rádiového signálu. Rádiová centrála zberá údaje z rádiových zariadení a ukladá ich do nezmazateľnej flash pamäte. Komunikácia s centrálou je zabezpečná rôznymi komunikačnými modulmi ktoré umožňujú vytvorenie rôzne autonómnych riešení a zapojenie centrály do Smart Metering prostredia. Vyčítanie údajov a konfigurácia centrály je možná softwareom Tools646 ktorý je súčasťou dodávky.

Funkcie

• odpočet všetkých meradiel spoločnosti Sontex vybavených rádiovým rozhraním
• možnosť naprogramovať rôzne opakujúce sa periódy odpočtu
• možnosť odčítavať až 1000 zariadení do jednej centrály
• odpočet údajov z centrály je možný cez GSM/GPRS sieť, M-Bus, USB a RS-232 rozhranie
• dáta uložené vo formáte XML, prostredníctvom softwareu Tools 646
• všetky verzie sú vybavené optickým rozhraním

Technické informácie

Každá centrála je vybavená základovou doskou vybavenou rádiovým adaptérom pracujúcom v pásme 433 MHz a externou anténou. V nezmazateľnej flash pamäti je uložená konfigurácia centrály, zoznam odpočítavaných zariadení, dáta z posledného odpočtu ako aj firmware zariadenia. Po každom rádiovom odpočte sú dáta z predchadzajúceho odpočtu prepísané dátami z akuálneho odpočtu. Ak počas odpočtu nastanú problémy, staré údaje sa neprepíšu. V pamäti ostávajú stále údaje z posledného úspešného odpočtu.
Počas odpočtu sa synchronizuje dátum a čas centrály s hodnotami uloženými v meračoch. V rádiocentrále je potrebné upraviť zimný dátum a čas.

Hlavné prednosti

• nezávislé odpočty rôznych typov meračov
• plne automatizované odpočty vďaka integrovanému GSM/GPRS modulu
• optimalizované nastavenia príjmania a vysielania signálu
• jednoduchý software Tools646
• programovateľné dátumy odpočtu s voliteľným nastavením opakovania
• záloha dát v prípade straty napájania
• široký rádiový rozsah

Software Tools646

Software Tools646 je súčasťou dodávky rádiovej centrály Supercom646. Slúži na odčítavanie a konfiguráciu rádiovej centrály a export údajov vo formáte XML alebo ako súbor Excelu. Konfigurácia centrály je možna prostredníctvom optického rozhrania, USB, RS-232, M-Bus alebo GSM/GPRS, záleží od vybavenia centrály.

Typy

Komunikačný modul /napájanie USBUSBRS-232
M-Bus
USB
M-Bus
GSM
USB
GSM
RS232
GPRS
USB
GPRS
RS232
Batériové napájaniexxx
230 Vxxxxxxx

Supercom 656 R

646-3d-freigestellt

Základné informácie

Repeater, opakovač, Supercom 656 R zosiluje rádiový signál z rádiovej centrály Supercom 646. V prípade potreby je možné kaskádové zpojenie až 6 repeatrov v rade a vytvorenie 6 kaskád. Toto riešenie umožňuje odpočty aj tých najvzdialenejších meračov. Možnosť napájania zo siete ako aj bateriového napájania.

Funkcie

 • odpočet všetkých meradiel spoločnosti Sontex vybavených rádiovým rozhraním
 • možnosť zapojiť 6 opakovačov v kaskáde
 • možnosť vytvoriť až 6 kasád

Supercom 636

supercom-636-3dZákladné informácie

Rádiový modem Supercom 636 je prvok mobilného, pochôdzkového, systém odpočtu dát. Rádiomodem Supercom 636 je spojený so smartphonom, tabletom alebo počítačom bezdrôtovo prostredníctvom bezdrôtového rozhrania Bluetooth. Odpočet prebieha cez software Tools Supercom ktorý je súčasťou dodávky.

Funkcie

• diaľkový odpočet všetkých meračov Sontex vybavených rádiovou technológiou
• diaľková konfigurácia všetkých meračov Sontex vybavených rádiovou technológiou

Hlavné prednosti

• jednoduchšie a lacnejšie riešenie diaľkových odpočtov oproti fixnému zberu dát
• kompatililné so všetkými meračmi Sontex vybavenými rádiovou technológiou
• nabíjanie možné cez počítač, 230V alebo 12V
• malý a kompaktný dizajn
• priemyselné prevedenie: nárazu-vzdorné
• výstup dát vo formáte XML alebo ako súbor Excel

Tools Supercom

Tools Supercom je software umožňujúci odpočet a konfiguráciu meračov pomocou rádiomodemu Supercom 636.

Hlavné črty

• kompatibilný s Windows 7/8
• slúži na odpočty ako aj konfiguráciu meračov
• možno ovládať dotykovo aj myšou
• robustné a jednoduché používateľské rozhranie
• komunikácia s modemom prostredníctvom Bluetooth alebo USB rozhrania

Na stiahnutie

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov